FR   |   EN   |    ES   |   IT   |   NL   |   PT   |   DE  

Privacybeleid


Laatste update: 21 Augustus 2020

 

NEWNET SPRL ("wij", "ons" of "onze") beheert de websites https://www.stratflag.com en https://app.stratflag.com (hierna de "Service" genoemd).
Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en over de keuzes die u met dergelijke gegevens hebt gemaakt.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de in dit beleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, die toegankelijk zijn op dit adres: https://www.stratflag.com/algemene-voorwaarden

 

Definities
Service
De dienst verzamelt de websites https://app.stratflag.com en https://www.stratflag.com die beheerd worden door NEWNET SPRL.

 

Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een levende persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van dergelijke gegevens (of aan de hand van andere informatie die wij bezitten of waarschijnlijk zullen bezitten).

 

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de dienst of via de diensteninfrastructuur zelf.
(bijv. hoe lang een pagina wordt bezocht).

 

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

 

Gegevenscontroleur
De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) het doel en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. In het kader van dit Privacybeleid zijn wij de beheerder van uw persoonsgegevens.

 

De gegevensverwerker (of dienstverleners)
De gegevensverwerker (of dienstverlener): elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking.
Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om uw gegevens efficiënter te verwerken.

 

Betrokkene (of gebruiker)
De betrokken persoon is elke levende persoon die gebruik maakt van onze dienst en die het onderwerp is van persoonlijke gegevens.Verzameling en gebruik van informatie
We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze dienstverlening te verbeteren.


Soorten verzamelde gegevens

 

Persoonlijke gegevens
Bij het gebruik van onze service kunnen wij u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken die gebruikt kunnen worden om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk Identificeerbare Informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:
- e-mailadres
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- Adres, staat, provincie, postcode, stad

 

Cookies en gebruiksgegevens
Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen via nieuwsbrieven en andere marketingmiddelen om u te voorzien van informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om sommige of al deze berichten van ons niet te ontvangen door de afmeldlink of de instructies te volgen die in elke e-mail die wij u sturen worden gegeven.

 

Gebruiksgegevens
We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt benaderd en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer, het type en de versie van uw browser, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

 

Locatiegegevens
We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatiegegevens"). We gebruiken deze gegevens om functies van onze service te bieden, om onze service te verbeteren en aan te passen.
U kunt de locatieservices op elk gewenst moment in- of uitschakelen wanneer u onze service gebruikt met behulp van de instellingen van uw apparaat.

Traceergegevens en cookies
We maken gebruik van cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze service te volgen.
Cookies zijn bestanden die een kleine hoeveelheid gegevens bevatten die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt, zoals tags en scripts, om informatie te verzamelen en te traceren en om onze service te verbeteren en te analyseren.


Gebruik van gegevens
NEWNET SPRL gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:
- Om onze service te leveren en te onderhouden
- Om u te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening
- Om u in staat te stellen deel te nemen aan de interactieve functies van onze dienst wanneer u dat wenst
- Zorg voor ondersteuning van de klant
- Het verzamelen van analyses of nuttige informatie om onze dienstverlening te verbeteren
- Om het gebruik van onze service te controleren
- Technische problemen opsporen, voorkomen en behandelen
- Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u al heeft gekocht of aangevraagd, tenzij u zich heeft afgemeld om dergelijke informatie niet te ontvangen.


Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, is de wettelijke basis van NEWNET SPRL voor het verzamelen en gebruiken van de in dit privacybeleid beschreven persoonlijke informatie afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

NEWNET SPRL kan uw persoonlijke gegevens verwerken omdat :
- We moeten een contract met u uitvoeren
- U ons toestemming gaf om dat te doen.
- De verwerking wordt uitgevoerd in ons gewettigd belang en uw rechten gaan niet boven de wet.
- We betalingsverwerkingen doen
- We moeten voldoen aan de wet
 


Bewaring van gegevens

NEWNET SPRL bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de in dit beleid vermelde doeleinden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen. NEWNET SPRL zal ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, tenzij de gegevens worden gebruikt om de veiligheid of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens voor een langere periode te bewaren.

 

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen naar - en opgeslagen op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, met in begrip van deze informatie, betekent dat u instemt met een dergelijke overdracht.

NEWNET SPRL zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar enige organisatie of land zonder dat er adequate controle plaatsvindt, met inbegrip van de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie


Openbaarmaking van gegevens


Zakelijke transactie
Indien NEWNET SPRL betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u informeren voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.


Openbaarmaking voor rechthandhavingsdoeleinden
Onder bepaalde omstandigheden kan NEWNET SPRL verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken indien dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).


Wettelijke vereisten
NEWNET SPRL kan uw persoonlijke gegevens bekendmaken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is.
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
- Voor de bescherming en verdieping van de rechten of eigendommen van NEWNET SPRL
- Om te voorkomen of te onderzoeken van mogelijke misbruiken met betrekking tot de Dienst
- Om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen
- Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Gegevensbeveiliging
De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar houd er rekening mee dat geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.
 

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR)
Als u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. NEWNET SPRL tracht redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.
Als u op de hoogte wilt worden gesteld van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en als u deze uit onze systemen wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via https://www.stratflag.com/support.

 

Onder bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:
- Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Waar mogelijk kunt u uw persoonlijke gegevens direct in de rubriek "Accountgegevens" inzien, bijwerken of laten verwijderen. Als u dit niet zelf kunt doen, neem dan contact met ons op voor assistentie.

- Het recht op correctie. U heeft het recht om uw informatie te laten corrigeren als deze onnauwkeurig of onvolledig is.

- Het recht op oppositie. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Het recht op beperking. U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.

- Het recht op gegevensdraagbaarheid. U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, computerleesbaar en veelgebruikt formaat.

- Het recht om uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming in te trekken wanneer NEWNET SPRL op uw toestemming heeft vertrouwd om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).
 

Dienstverleners
Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze service te faciliteren ("Service Providers"), de Service namens ons te leveren, diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze gegevens niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Analytics
We kunnen gebruik maken van externe dienstverleners om het gebruik van onze dienst te monitoren en te analyseren.

 

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst die door Google wordt aangeboden en die het verkeer op de website bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties in zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Service aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Deze add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteiten.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy & Voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Gedragsremarketing
NEWNET SPRL maakt gebruik van remarketingdiensten om u te adverteren op websites van derden nadat u onze dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om u te informeren, te optimaliseren en advertenties te verspreiden op basis van uw eerdere bezoeken aan onze service.

 

Google Advertenties (Google Ads)

De Google Ads remarketing service wordt geleverd door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display advertising en de advertenties in het Google Display Network aanpassen door de instellingenpagina van Google Ads te bezoeken: http://www.google.com/settings/ads.

Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out browser plug-in - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser te installeren. De Google Analytics Opt-out add-on geeft bezoekers de mogelijkheid om het verzamelen en gebruik van hun gegevens door Google Analytics te voorkomen.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u terecht op de webpagina van Google Privacy & Voorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Bing Ads

De Bing Ads remarketingdienst wordt geleverd door Microsoft Inc.

U kunt zich afmelden voor Bing Ads' op interesses gebaseerde advertenties door hun instructies te volgen: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads.

U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het privacybeleid van Microsoft door een bezoek te brengen aan hun privacybeleidpagina: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement.

 

Twitter

De Twitter remarketingdienst wordt geleverd door Twitter Inc.

U kunt zich afmelden voor op interesse gebaseerde Twitter-aankondigingen door hun instructies te volgen: https://support.twitter.com/articles/20170405.

U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het privacybeleid van Twitter door een bezoek te brengen aan hun privacybeleidpagina: https://twitter.com/privacy.
 

Facebook

De remarketingdienst van Facebook wordt geleverd door Facebook Inc.

U kunt meer te weten komen over de op interesse gebaseerde reclame op Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950.

Als u zich wilt afmelden voor op interesse gebaseerde Facebook-advertenties, volgt u deze instructies op Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

 

Facebook houdt zich aan de zelfregulerende principes voor online gedragsreclame die door de Digital Advertising Alliance zijn opgesteld. U kunt zich ook afmelden bij Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of u kunt zich afmelden met de instellingen van uw mobiele apparaat.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook, zie het Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Betalingen

Wij kunnen betaalde producten en/of diensten leveren als onderdeel van de Service. In dergelijke gevallen maken we gebruik van diensten van derden voor de verwerking van betalingen (bijv. betalingsverwerkers). We slaan uw betaalkaartgegevens niet op en verzamelen ze ook niet. Deze informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze derde partij betalingsverwerkers, wiens gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden die zijn vastgesteld door PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, die een gezamenlijke inspanning is van merken als Visa, MasterCard, American. De PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van betalingsinformatie te garanderen.


De betalingsverwerkers waar we mee werken zijn :
 

Stripe
Hun privacybeleid is te vinden op https://stripe.com/us/privacy.


PayPal / Braintree
Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.


Links naar andere sites
Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.
Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 

Bescherming van de privacy van kinderen
Onze dienst is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar ("kinderen").
Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 18. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen we stappen om dergelijke informatie van onze servers te verwijderen.


Wijzigingen in dit Privacybeleid
We kunnen ons beleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe beleid op deze pagina te plaatsen.
We zullen u per e-mail en/of via een prominente kennisgeving op onze service op de hoogte brengen, voordat de wijziging van kracht wordt en we zullen de "ingangsdatum" bovenaan dit beleid updaten. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit beleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst.


Contacteer ons
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via support@stratflag.com.
of via de ondersteuning https://www.stratflag.com/support

 

 

 

Copyright © 2020 StratFlag. Alle rechten voorbehouden.